Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


شطرنج زندگی

در زندگی هر شخص نقش و جایگاهی دارد. در شطرنج هم هر مهره نقشی ایفا میکند.
در زندگی به دنبال موفقیت و پیروزی هستیم در شطرنج هم همینطور.
در زندگی هر شخص افراد تاثیرات  مختلفی دارند در صفحه شطرنج هم مهره ها ارزش های متفاوتی دارند.
در زندگی می تونیم صاحب سرنوشت و قهرمان زندگی خودمون باشیم یا بخشی  از بازی دیگران در صفحه شطرنج، هم شاه هست هم سرباز
در زندگی هم گاهی در تکاپوی آرزوهای بزرگ  هستیم مثل سرباز شطرنجی که در آرزوی وزیر شدن هست.
در زندگی در مقابل هر اقدام ما بازخوردی وجود دارد در شطرنج هم حرکت هر مهره بازخورد دارد
در زندگی هم میشه با هدف حرکت کرد و باتوجه به بازخوردها حرکت بعدی رو مشخص کرد در شطرنج هم همینطور
در زندگی هم دوست و همکار و همراه وجود دارد در صفحه شطرنج هم مهره سیاه و سفید
در زندگی گاهی اوقات مجبور میشیم برخی افراد رو رها کنیم در شطرنج هم برخی مهره ها رو فدا
در زندگی برخی بازیچه دست دیگران هستند مثل مهره های شطرنج
در زندگی تنها می شود شاه بازی خود بود در صفحه شطرنج دیگران اگر به انتها هم برسیم در بهترین حالت وزیر بازی می شویم.