Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

برندسازی شخصی | حد مناسب خودافشایی کجاست؟


به نظرم اگر بخواهیم به درس‌های متمم ارجاع دهیم باید به اصالت بازگردیم که به نوعی آن را مترادف خود بودن نه ادابازی خوانده. با این ارجاع، قطعی‌ترین پاسخی که می‌توانیم بدهیم این است که برای هر شخصی نسخه‌ی متفاوتی وجود دارد! اگر کسی برون‌گراست، باید بگوید و اگر درون‌گراست نباید بگوید! این طوری خودش هست!

بعضی هم با تاخیر واکنش می‌دهند، این هم یک جورش است.