Menu
نویسنده مطلب : امیرجواهری

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


چه کار کنم؟ فعلا بازار اینجوریه.

ترجیح میدهم بجای حرص خوردن ،فکر و انرژیم رو صرف کارهای (مفید) دیگه ای کنم.
همه کارها الآن خرابه فقط ما که خراب نیستیم
شرایط رکود احتیاج به تلاش ،احتیاط و صبر بیشتری داره و ما خودمونو برای این شرایط آماده نکرده بودیم