Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن


من خودم را شخصیتی ایده پرداز میبینم. از مواجهه با مسایل جدید لذت برده و سعی میکنم آنها را تحلیل و تا جایی امکان دارد حل کنم. ایرادی که از این نقش میتوان گرفت این است که واقعا بعد از حل مسیله شوق پیاده شدن عمل در شما بسیار کمتر از فرآیند حل مسیله است و امکان دارد اگر به درستی پشتیبانی انجام نشود، در حد ایده باقی بماند.