Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


به نظرم یکی از مدل های مفید و پرکاربرد رفتارشناسی مدل MBTI است که براساس آزمون شخصیت مایرز-بریگز شکل گرفته است.

فراگیر بودن: به دلیل اینکه این آزمون به طورگسترده در کشورهای مختلف انجام شده، مدل قابل اتکایی به حساب می آید.

حداقل استثنا: به دلیل اینکه این مدل سعی می کند چهار حوزه اساسی در زندگی انسان را مورد تحلیل قرار دهد و در کل انسان ها را به ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف تقسیم می کند، دارای حداقل استثنا است.

قابل تکرار: به نظرم این مدل علمی است و بارها مورد آزمون قرار گرفته و قابل تکرار هم هست.

فرافرهنگی: این مدل جزء مدل های فرا فرهنگی به شمار می آید و در جوامع مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است.

قابلیت پیش بینی: یکی از نتایج این مدل این است که پس از انجام آن مشخص می شود که شخص در کدام حوزه و مشاغل می تواند بهتر عمل کرده و موفق نیز شود.