- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : امیر حیدرزاده

مطلب مورد بحث:

پاراگراف فارسی: تجربه عمیق زندگی...


من تصمیماتی گرفتم … کارهای زیادی کردم …

روزها و روزهای زیادی را صرف عملی کردن بعضی تصمیماتی کردم که از حصول موفقیت در آنها یقین داشتم.

موانعی ایجاد شد و هر چه بود با تغییراتی چند ” به خاطر روند متفاوت بیرونی با انتظارات درونی ” تصمیماتی عملی شدند.

مدتی گذشت و اینک به این می اندیشم که ای کاش از بعضی از آن موانع عبور نمی کردم.

چون که اینک توانی برای عبور از موانع سخت تر نیست.