Menu
نویسنده مطلب : سارا خسروی

مطلب مورد بحث:

حس خوب هدف گذاری | آیا هدف داشتن واقعاً فایده هم دارد؟


عدد ۱۰۰۰ کلمه در هر روز «گزارش» نوشتن از اتفاقات و حس های غالب یا حتا مغلوب تر روزمره ام – بی شیله پیله نوشتن و راست و مستقیم از وقایع و تنها یکی دو حس مرتبط با آن ها نوشتن
عدد ۲۴۰ ساعت کار عمیق و متمرکز و تِرَک آن با اپِ PCT  که یک پومورو تایمر هست
روزی دو ۲ پومودوروی ۱۶ دق ای مشت زدن به کیسه بوکس شخصی ام که برای کار متمرکز ۲۴۰ ساعت در ماه – یعنی این هدفگذاری بزرگ تر و استراتژیک تر و شاید مهم تر – انرژی و انگیزه می دهد
چند کامنت و لایک نوشته های بلاگ شخصی ، به من انگیزه و انرژی بیشتری می دهد که تعدادی از هدف-گذاری های دیگرم را دنبال کنم و فرآیند انگیزش طوری ادامه پیدا نکند که به قطع تعداد دیگری از رفتار ها منجر شود.