Menu
نویسنده مطلب : میم شین

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا درس خواندن بیشتر، می‌تواند موفقیت بیشتری برای من ایجاد کند؟

در افق کوتاه مدت yep در محدوده ارزش گذاری های آکادمیک و ارتباطات علمی بلی اثرش در موفقیت زیاد است

درمیان مدت ey …………………………………….. اثرش کمتر میشود

در بلند مدت nop ……………………………………. اثرش خیلی کمتر شده چرا که درس خواندن هم نوعی انباشت منابع است و اثر آن به مرور محو میگردد