Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

چند استراتژی برای نزدیک‌تر شدن به توافق برد برد


در دهه ۶۰ این داستان تهاتر زیاد رواج داشت . یکی از مواردی که خودم بصورت مستقیم با آن در ارتباط بودم بین دانشگاه ها و دیگر ادارات دولتی صورت میگرفت. داستان از این قرار بود که مدیران بدون مدرک برای گزراندن دوره لیسانس و دریافت مدرک به دانشگاه معرفی میشدند و در مقابل به عنوان مثل سازمان مسکن و شهرسازی به اساتید دانشگاه زمین واگذار میکرد و احتمالا این یک معامله برد برد بوده اما برد برای کی؟ به عنوان تمرین خودتون بازنده اصلی را پیدا کنید