Menu
نویسنده مطلب : پارسا رضائی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد تجزیه: میخواهیم واحد تحقیق و توسعه در شرکت ایجاد شود. گروه‌های مختلفی ایجاد کنیم تا در بخش بازار، طراحی و تولید، تیم‌هایی ایجاد می کنیم تا هر کدام در زمینه خود تحقیق و نتایج گزارش خود را اعلام کنند.

رویکرد ترکیب: میخواهیم واحد تحقیق و توسعه شرکت را راه اندازی کنیم. یک تیم با نقش‌های مختلف ایجاد می‌کنیم. این تیم در مسیر نیازسنجی بازار و مشتریان، مطالعات بازار، کمی‌سازی بررسی‌ها، طراحی اولیه، توسعه نمونه و فرآیند تولید یکدیگر را همراهی کنند.