Menu
نویسنده مطلب : احمد س

مطلب مورد بحث:

معرفی یک مدل تفکر استراتژیک | الگوی پنج بخشی لیدکا


با توجه به اینکه نوع تفکر ات و میزان استرتژیک بودن ویا نبودن انها در تصمیماتی که میگیریم مشخص میشود و علاوه بر این از این پنج مورد قبلا درس تفکر سیستمی را مطالعه کرده ام و با ان آشنایی بیشتری دارم  فکر میکنم کشف ارتباط میان بخشهای مختلف یک سیستم و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری انها نسبت به یکدیگر نقطه قوت من باشد ولی تسلط بر مفهوم زمان از انجاکه فقط به اینده فکر میکنم و گذشته وحال را فراموش میکنم به خیال پردازی منجر شده و ضعف من در این زمینه باشد.