Menu
نویسنده مطلب : الهام بهرام زاده

مطلب مورد بحث:

فهرست ای کاش‌ها (حسرت‌ها و پشیمانی‌ها)


ای کاش اینقدر دنبال راضی کردن دیگران بجای رضایت خودم نبودم
ای کاش برای خودم زندگی میکردم
ای کاش برای خودم خرید میکردم
ای کاش برای خودم نفس می کشیدم
ای کاش برای خودم لباس می پوشیدم
ای کاش برای خودم کار می کردم
ای کاش قاطع بودم
ای کاش خودم را دوست داشتم
ای کاش دیگران را دوست داشتم
ای کاش خدا را دوست داشتم