Menu
نویسنده مطلب : نیره افتخار

مطلب مورد بحث:

نویسندگان چگونه می‌نویسند؟ (یک مصاحبه)


سلام

من با وجود اینکه اهل نوشتنم، اما کمتر از این زاویه به ماجرا نگاه کردم که ما در نوشته هایمان داریم خودمان را عرضه می کنیم. این، البته زمانی که داری دلنوشته می نویسی، شاید خیلی روشن باشد، اما برای کسانی مانند بنده  که بعضا در چنبره نوشتن آکادمیک گرفتار می آیند، چطور می توان طوری نوشت که در عین استفاده از آموخته ها و نتایج کار دیگران، خودت در نوشته ات جریان داشته باشی، چالشی بسیار جدی است؛ اینکه کارت متفاوت باشد از صرف گزارش کردن دیگران شاید نکته ای است که می تواند جامعه آکادمیک را میان تحولی جدی بیاندازد