Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

این یک فلش نیست!


کارتون سه:

آنچه به قلاب افتاده است، نه بخشی از واقعیت موجود که حقیقت آن است. در حالی که ابزار دستیابی به آن مناسب نیست. و کسی که ابزار را هم در دست دارد، توانایی روبه رو شدن و بهره بردن از آنچه به قلاب افتاده را ندارد. و یادآوری این نکته که حقیقت فراتر از تصور ماست و نمی‌توان به راحتی ان را درک و ارزیابی کرد.