Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


خطرات ادغام نادرست کندوهای زنبور عسل، مشکلات احتمالی به شرح زیر می باشد:
۱-  ملکه کشی:گاهی در اثر عصبانی شدن زنبورهای کندو و درگیری بین افراد غریبه و خودی،ملکه نیز کشته
میشود و گاهی هم جنگ بین دو ملکه ،ممکن است به طوراتفاقی ملکه خوب از بین برود.
۲-  غارت گری توسط سایر کندوها:گاهی به دلیل به وجود امدن اغتشاش و بینمی در کندوی ادغام شده و عدم
تشخیص بوی افراد غریبه زمینه غارت ان توسط  سایر کندوها به وجود می اید که در چنین مواقعی  باید با کم
کردن سوراخ پرواز از غارت جلوگیری کرد.
۳-  برگشتن زنبورهای پروازی:گاهی موارد زنبورهای پروازی کندوی انتقالی به محل استقرار قبلی خود باز می
گردند.وارد شدن انها به کندوهای مجاور باعث صدمه خوردن به جمعیت پروازی کندوی ادغامی می شود که
اجتناب ناپذیر است.
۴-  تکان دادن شانهای پر از زنبورغریبه بر روی کندوی ثابت ادغامی کار خطرناکی است.این کار باعث ملکه
کشی و نزاع بین افراد شده و کلنی ثابت حالت تهاجمی به خود می گیرد.
۵-  گاهی در اثر بی احتیاطی در ادغام و عدم رعایت اصول ممکن است دو جمعیت با هم درگیرشده و تلفات
سنگینی به جمعیت هر دوکندو وارد شود.هر چند که این موضوع خیلی کم و به ندرت اتفاق میافتد ولی
درصورت اتفاق خسارت سنگینی  در بر داشته و تجربه زنبوردارها ان را تائید کرده است.
http://goo.gl/4bE4nx