Menu
نویسنده مطلب : غزل ایزدی

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


یکی از نتایج کمبود عزت نفس  بیان نکردن عقاید و نظرات در مواردی است که احساس میشود مخالف یا متفاوت با نظر شریک عاطفیست یا پذیرفتن انجام  بعضی از رفتار ها یا کار ها یا پوشش ها یا …که متناسب با عقاید و سلایق فرد نیست.

بنظرم از دیگر نتایج کمبود عزت نفس بیان نکردن انتقادات از شریک عاطفی می باشد و پیدایش این تفکر که انتقادی بر او وارد نیست و هرچه هست ایراد از خودم می باشد.

هم چنین پرسش نظر شریک عاطفی در غالب موارد و انجام آن از نشانه های کمبود عزت نفس می باشد.