Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


به نظرم در بیشتر موارد برای یادگیری به روش پیچیده تر وجود مربی و یا تمرین دهنده بسیار لازم است تا هم مسیر صحیح را نشان دهد و از هدر فتن  انرژی بیهوده جلوگیری شود ولی در یادگیری سریع موضوع متفاوت است

مثلا اگر در تمرین های یوگا مربی نباشد شخص ممکن است حتی به خودش آسیب بزند