Menu
نویسنده مطلب : منان

مطلب مورد بحث:

هیچ چیز برای ما غیرممکن نیست، خصوصاً‌ اگر...


شاید اگر کمی به تعاملات خودمان با دیگران فکر کنیم نمونه های زیادی از انجام غیرممکن های خودمان را که دیگران به ما محول کرده اند و ما ممکن کرده ایم خواهیم دید. کارهایی که حتی با وجود اینکه دستاوردی قابل قبول برای ما نداشته اند، ولی مسئولیت ممکن شدنشان نیز به عهده ی ما بوده است. منظورم این است که ما ترسی از مسئولیت پذیری در هنگام اجرای کار نداریم اما گویا قبل از انجام کار به صورت مستقل از مسئولیتها میترسیم و بهمین دلیل انها را غیرممکن می بینیم. بنظر من کسانی که مسئولیت پذیری زیادی را احساس نمیکنند به همان میزان نیز ترسی از غیرممکن بودن مساله ندارند.