Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

جنبه های پنهان مذاکره: ذهن شلوغ و اثر آن بر قدرت تصمیم گیری در مذاکره


قبل از جلسات مهم:

با آدمهایی که تنش زا هستند ارتباط نگیرید

حتما و حتما گوشی موبایل را در اطاق دیگری قرار دهید تا وسوسه چک کردن به جانتان نیافتد.

مواظب باشید بعد و یا قبل از این جلسه چه کار دیگری برای خود برنامه ریزی کرده اید.