Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 7: سیستم‌های سیاه چاله


با سلام

از نشانه های دیگر این سیستم در این مواقع این است که فرد احساس می کند که در این مجموعه نقش حاشیه ای دارد. با آنکه تیم فروش از  جزییات فروش آگاه است ولی در گردش کار فقط با میزان فروش  مورد ارزیابی قرار می گیرد. به خاطر شفافیت کم این نوع مدیریت و ارتباط کمتر با تیم فروش، نگرش و رفتارهای ذهنی سوء در این افراد شکل می گیرد. تعارض و تنش یکی از خروجی ها این نگاه است.بی اعتمادی تیم فروش به مجموعه مدیریت باعث تقویت رفتارهای غیر شفاف این تیم می شود. وقتی این رفتار با تبعیض ها  و شایعات پراکنده شده در مجموعه ترکیب می شود عوامل بیرونی بر انگیزه فروش تیم فروش اثر گذاشته و در دراز مدت باعث افت  فروش و خدمات مجموعه می شود.

– مهم شمردن جایگاهها و نقش های افرد در مجموعه به صورت عملی و سهیم کردن آنها در سود بیشتر شرکت و حتی مشارکت و نظرخواهی از این افراد در گردش کار می تواند انگیزه  تیم را برای فروش خلاقانه شرکت فراهم کند.

– تدوام رویه فوق با ویژگی های گفته شده و اصرار به آن و تاکید بیش از حد به خروجی با هر روشی شکست قطعی شرکت را تسریع می کند.