حمید چرم فروشان - تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمید چرم فروشان

مطلب مورد بحث:

تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها


معمولا نگاه رویدادی در روابط عاطفی مانند دوستی، همسر و … بسیار شایع است و نهایت با یک رویداد انفجاری منجر به از هم پاشیده شدن رابط می شود.

اما در ۱۰۰ درصد موارد این اتفاقات روندی هستند وناشی از مجموعه اتفاقاتی هستند که در گذشته اتفاق افتاده و در نهایت با یک رویداد پایان می پذیرد.

این به این معنیه که توجه به رویداد های ریز و متوجه شدن روندی که دارد اتفاق می افتد بسیار مهم تر از توجه به رویداد انفجاری است که در آخر اتفاق افتاده و می توان با توجه به این رویداد های ریز و درک کردن روندی که دارد اتفاق می افتد چه در روابط عاطفی چه در سازمان ها و مسائل شغلی از اتفاقات بد آینده جلوگیری کرد