Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیزاده

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


 پاسخ رو نمیدونم اما فکرمیکنم تابحال اینقدر روی یک موضوع متمرکز نشده بودم

که قطعا بابت سوال جذابی است که طراحی شده و میدانیم که خود (تمرکز) یکی از مهمترین ارکان برای درک بهتر مطالب هست که متاسفانه در اون ضعف بسیاری هم دارم.