Menu
نویسنده مطلب : حدیثه

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


تصمیم گیری درباره این سوال خیلی سخته!

اگر یک نفر را قربانی کنم همه تحسینم خواهند کرد که جان ۸ نفر را حفظ کرده ام اما من مدتها خود را سرزنش خواهم کرد که یک فرد بی گناه و قانون مدار را کشته ام. پس به خاطر قربانی نکردن فرد قانون مند وتحسین نکردن افراد قانون گریز ترجیح میدهم به سمت ۸ نفر بروم، اما فکر میکنم گرفتن این تصمیم در حالت عادی ممکن هست و زمانی که در آن شرایط قرار بگیرم تنها چیزی که به ذهنم میاید قربانی کردن افراد کمتر است وشاید در اون لحظه به این توجه نکنم که کدام کودک ها قانون شکن هستند و باید مجازات شوند!