Menu
نویسنده مطلب : عرفان علیان نژادی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی و هیجانی

بتوانم تمام مشکلات خود را بدون ترس از قضا.ت برای کسی تعریف کتم

فارغ از اینکه چه خصوصیات و اخلاقیاتی دارم دوست داشته بشوم

حمایت ابزاری

حمایت مالی از طرف والدین

وقتی خسته هستم بدنم را ماساژ دهد

حمایت اطلاعاتی

به سوالات مهم درسی کلاسی پاسخ دهد یا حداقل نظرش را بیان کند

برای انتخاب رشته به من کمک کند.

حمایت در زمینه ارزیابی و شناخت

کمکی یک روانشناس در این زمینه انجام می دهد.

کمک به شناخت احساسات واقعی خودم