Menu
نویسنده مطلب : محمدامین بردفرد

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای پیش از قضاوت کردن در مورد دیگران


من فکر میکنم وقتی خودمون رو دوست داریم با تمام نقاط منفی و تاریک وجودمون باعث میشه با اینکه بدی های دیگران رو ببینیم بازم اونا رو دوست داشته باشیم؛ چون اونا هم مثل خودمون میبینیم. اگر خودمون رو به خاطر قسمت های منفی و تاریک خودمون قضاوت نکنیم دیگه دلیل پیدا نمیکنیم که دیگران رو قضاوت کنیم.