Menu
نویسنده مطلب : بهروز رضایی

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


هریک از ما انسان ها در زندگانی خویش تصمیماتی میگیریم  که چند سال بعد از ان پشیمان میشویم.نگاهی به امار طلاق در جامعه بیانگر ان است که در این مسئله مهم چند درصد افراد دچار اشتباه شده اند.ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت های کوچک وبزرگ نیز مورد دیگر است.من در اطرافیاهن خودم موارد بسار زیادی دیدهام اما یک نکته به نظرم بسیار مهم است تغییرات سریع و عدم اموزش برای شناخت  وامادگی برای تغییرات با عث  میشود که تعداد خطاها در تصمیم گیری بالا رود