Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا دقیق شیرازی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


مطلب بسیار جالبی بود. به نظرم شاید بشوداین مطلب رو به صورت کلی برای مطالعه و مخصوصا مطالعه برای یادگیری مطرح کرد. من به شخصه فکر می کنم یکی از مشکلات امتحانی بودن اکثر ما و یا کنکوری بودنمان با استفاده از این روش ها به کلی حذف می شود. برای جمع بندی این مطالب از دست اندر کاران متمم هم تشکر می کنم.