Menu
نویسنده مطلب : اعظم

مطلب مورد بحث:

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله


چندی پیش کتابی می خواندم با عنوان ” آوازهای فرشته بی بال” با خوندن شعر ها و شناختی که از فضای فکری شاعر داشتم مدام به این غمی که در شعر این شاعر بود فکر می کردم ،این غم و نگرانی و مسؤلیت اجتماعی به نظرم به خاطر درک و وسعت دید و عدم داشتن خطایی که ما اغلب دچارش هستیم بود. ما به خاطر این خطای شناختی رنج کمتری رو تحمل میکنیم شاید خوب بود که همه وسعت دیدمون و مسؤلیتمون رو محدود نکنیم. من و اون هر دو در یک جامعه زندگی میکنیم واقعا چه چیزی اینقدر برای او رنج آوره که من درک نمیکنم! من فک میکنم من دچار خطای شناختی هستم …