Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

قوانین امتیازدهی در مذاکره | امتیاز دادن در مذاکرات چه اصولی دارد؟


کارشناس فروش جوانی داشتم که در یک پروسه زمانی شش ماهه به خاطر روابط عمومی بالایی که داشت آموزش های فنی زیادی را برای این که موفقیت زیادی به دست آورد به او دادم همچنین در پی اعتراض او به مدیر بالا دستی ام که تقاضای مناطق و شرکت های بیشتری کرد به جای متوقف کردن روند امتیاز دهی و بازخواست او برای بازدهی در همین مناطقی که در اختیارش است از روی بی تجربی امتیاز بیشتری با بیشتر کردن شرکت های تحت پوشش دادم که نهایتا به خاطر عدم موفقیتش هم برای خودش نتایج بدی داشت و هم باعث شد با اعتماد به نفس کاذبی که به دست آورده بود با مدیر بالا دستی ام پشت سر من حرف بزند و بگوید فلانی مرا محدود کرده است!