Menu
نویسنده مطلب : ن.مهرآیین

مطلب مورد بحث:

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی


چیزی که منو رنج میده اینه که یک سری هیجانها یکباره ازم سر میزنه که ریشه اش درون خودمه و نه تنها کنترلی روشون ندارم بلکه اونها منو کنترل میکنن و به احساس ضعف میکشونن و حتی در موقعیت هایی که میتونست برام سرنوشت ساز باشه کنترل منو بر شرایط ازم گرفتن

به این نتیجه رسیده ام که بزرگترین دشمنم درون خودمه که باید بشناسمش و بهش مسلط بشم