Menu
نویسنده مطلب : منصور سجاد

مطلب مورد بحث:

مثالی از مفهوم پردازی: لوطی‌گری و درویشی


کلمات لطیف روح را متعالی و کلمات کثیف روح را متلاشی می‌کند.
کلمات نحوه احساس ما را دگرگون می کند و اغلب توجه نداریم از چه کلماتی استفاده میکنیم.
اگر به ما بگویند « کم لطفی میکنید»یک نوع واکنش در ما ایجاد میشود و اگر بگویند «اشتباه میکنید » واکنش قوی تر
با تغییر یک عبارت نحوه تفکر و احساس مان عوض میشود .

از کتاب«قصه هایی برای از بین بردن غصه ها»