Menu
نویسنده مطلب : صادق روستا

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


سلام

فکرکنم مشارکت درساخت مسکن هم سینرزی هست که بعضی وقتها منجربه پیروزی وبعضی وقتها منجربه شکست میشه

وقتی طرفی که مقررشده سرمایه گذاری مالی درپروزه کنه وبه هردلیلی انجامش نمیده درواقع ازمزیتش استفاده نکرده ودوطرف روشکست میده