Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در یک شرکت بازرگانی  مدیرعامل فروش کل مجموعه را کنترل میکند

مدیر فروش ،میزان فروش کارشناسان هر بخش را کنترل میکند 

کارشناسان هر بخش درخواستهای واصل شده به شرکت و مقدار فروش هر ویزیتور را کنترل میکند 

هر ویزیتور مقدار درخواستهای رسیده و علت تایید نشدن بعضی از آنها را بررسی میکند