Menu
نویسنده مطلب : وحید داوریان

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد: با خانمم نامزد بودم قرار بود با مترو بیاد سر قرار من نیم ساعت منتظر بودم و زیر آفتاب وایسادم ولی نیومد و بعد از ۴۵ دقیقه رسید
احساس: احساس خشم و ناراحتی شدید
تفسیر: یعنی انقدر واسه من ارزش قائل نبود که سر وقت راه بیفته و واسه این اولین قرارها که قراره همو بیشتر بشناسیم سر وقت برسه این مطمئنا زن زندگی نیست
تفسیر درست: احتمالا تو راه مشکلی براش پیش اومده که نتونسته سر وقت برسه باید بیاد و دلیل تاخیرشو ازش بپرسم و بعد تصمیم گیری کنم و دقیقا دلیل هم درست بود وسط راه مترو به دلایل نامشخص وایساده بود و منجر به دیر رسیدن همسرم شده بود.