Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را نمی‌پذیرد (2)


من به جریان آمد و شد و ترافیک در یک شهر فکر کردم که سیستم حمل و نقل درون شهری را تشکیل می دهد . در بررسی ساختاری می توان سیستم حمل ونقل را به ساختارآن تفکیک کرد که مجموعه ای از خودروها و انسانها و معابر هستند که وزن و تاثیر هر کدام را تا حدی می توان اندازه گیری و مشخص نمود . لیکن سنگینی و کندی و یا روانی ترافیک عملکرد این سیستم را به ما نشان میدهد که این عملکرد را به نظر من نمی توان به اجزا نسبت داد.