Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

پاسخ بیش از حد در رفتار سیستم ها (Overreaction)


من در دوران نوجوانی بسکتبال بازی می کردم . مربی داشتیم که برای قدرتمند شدن پرتابهای ما روش جالبی بکار می برد که می تواند مصداقی برای این بحث باشد . آن هم این بودکه در دو هفته مانده به مسابقات ما با توپی تمرین می کردیم که به جای هوا پر از آب می کرد و از حالت استاندارد یک توپ بسکتبال بسیار سنگین تر می شد . بقدری ما با این توپ تمرین می کردیم که در روز مسابقه توپ استاندارد بسکتبال برایمان به سبکی پر کاه می شد و از هر نقطه زمین که اقدام به پرتاب می کردیم ، پرتابمان موفق می شد.