Menu
نویسنده مطلب : حمید بری

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای مذاکره | فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره


مذاکره زن و شوهر برای خرید یک وسیله جدید برای خانه شان:

موضاعت مورد بحث:۱-آیا خرید چنین وسیله ای لازم و ضروری است(ممکن است زن تلاش کند لازم و ضروری بودن خرید این وسیله را نشان دهد و مرد عدم ضرورت خرید آن)

۲-آیا توان خرید این وسیله در کوتاه مدت وجود دارد؟

۳-خرید باید در چه زمانی انجام شود

۴-چه کسی باید نقش اصلی در انتخاب طرح مدل و رنگ این وسیله را داشته باشد؟