Menu
نویسنده مطلب : حامد

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


تمرین شماره دو

یکی از مهم ترین معضلات مدیران فروش در این مجموعه ها، عدم هماهنگی بین اختیارات و مسئولیت مدیر است. مدیر از یک سو پاسخگوی میزان فروش است و از سوی دیگر باید مجری سیاست های مجموعه باشد که بعضا در یک راستا نیستند. مصادیق این امر می تواند موارد زیر باشند:

مدیر فروش مسئول ارایه اهداف فروش و برنامه های فروش است ولی ضمانتی برای اجرای آن برنامه ها وجود ندارد و در صورتیکه اهداف محقق نشود، وی باید پاسخگو باشد!
قدرت مانور مدیر فروش در تنظیم برنامه های پروموشن و جشنواره ها پایین است.
مدیر فروش مسئول و پاسخگوی اشتباهات پرسنل است در صورتیکه پرسنل مدیر بالا دستی خود را شخص اول مجموعه می دانند و همکاری مناسبی با مدیر فروش ندارند و هر جا که بتوانند از زیر بار حرفهای وی شانه خالی می کنند.