Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

چند استراتژی برای نزدیک‌تر شدن به توافق برد برد


من سابقاً در یک شرکت نرم افزاری کار می کردم که در یک فضای سازمانی اسکان داشت.

بعد از خواندن این درس به این نتیجه رسیدم که ما می توانستیم که با موجر خود که یک سازمان بود برای تهیه اپلیکیشن تخصصی او و پشتیبانی یک ساله از آن اپلیکیشن به جای اجاره بها مذاکره کنیم تا در بهترین حالت تمام هزینه اجاره را با خدمات تخصصی خودمان پرداخت کنیم یا در هر صورت سهمی از هزینه های خود را با ارائه خدمات به آن سازمان مدیریت می کردیم.