Menu
نویسنده مطلب : جواد خوانساری

مطلب مورد بحث:

فرصتها و تهدیدهای ناشی از خودافشایی - مهارت خودافشایی (قسمت دوم)


یک رابطه که قرار بود به ازدواج منتهی شود به واسطه یک خودافشایی نسجیده در همان دیدارهای آغازین نافرجام ماند. البته در این مورد خاص من هنوز مرز بین خودافشایی و صداقت را به درستی درک نکرده ام. به نظرم عنصر شناخت متقابل در خودافشایی نقش مهمی دارد. یعنی احتمال موفقیت حاصل از خودافشایی به میزانی که رابطه عمیق باشد قوت می یابد.
و در نهایت اینکه من از این تجربه آموختم تا زمانی که حداقلی از شناخت میان من و طرف مقابلم حاصل نشده دست به خودافشاگری نزنم.