Menu
نویسنده مطلب : نادر رفیعی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی و هیجانی

در مواقعی که مشکلاتی در زندگی برای تو بجود آمد همراهی و همفکری با تو بکند .

با من صادق باشد .

حمایت ابزاری

در مشکلات فنی ایجاد شده به من کمک کند.

در انتخاب کالا به من همفکری دهد .

حمایت اطلاعاتی

راه هایی را که اشتباه انتخاب کرده ام را گوشزد نمایید .

بهترین راه را به من معرفی کند .

حمایت در ارزیابی

در برخورد اشتباهی که با دیگران دارم به من یاد آور شود .

اگر در انجام کاری دچار اشتباه شدم یادآوری کند.