Menu
نویسنده مطلب : پوپک جهانشاهی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک و آموخته های زندگی: دیر آموخته های شما


با سلام و ادب

دیر آموختم که باید خودم باشم خیلی ساده .

دیرآموختم که قدرت در پول نیست در ساختن ثروت میباشد.

دیرآموختم که این همه هیاهو برای هیچ است.

دیرآموختم که دو سطر بخوانم به جای دوهزار سطر اما عمل کنم.

باتشکر