Menu
نویسنده مطلب : علی دهقان

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

این نکته که برای افراد حداکثرطلب! انتهایی در خواسته ها و به موازات آن تردید در راه رفته وجود ندارد شکی نیست

حال با این وجود من چند تردید زنذگی خود را که مدام با من همراه است بازگو میکنم:

یا به رشته تحصیلی خودعلاقمند بودم ؟

آیا در مهاجرت ناقص من بهتر نبود که اصلا شروع نمیکردم؟

 

آیا در سن من ادامه مسیر زندکیم صحیح است یا باید تغییری حاصل شود و مثلا به سیاق جوانیم عمل کنم؟