Menu
نویسنده مطلب : کمیل عرفانی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


در شرکت از ما خواسته شد که سیستم طراحی سیستم فروش خدمات آموزشی ایجاد کنیم.آموزش محصولات شرکت مد نظر است. خروجی ها چک میشود و گزارشات مالی دقیق برای مدیریت ارسال شده و بازخورد داده میشود. اما در کار عمده محصولات شرکت با آموزش رایگان فروخته میشود و یا به نوعی به عنوان آپشن به مشتری ارایه می شود و این در فروش سیستم آموزش تاثیر منفی دارد. مقاومت در این خصوص با چهارچوب ها Bc مطابقت نداشته و گفته میشود اولویت با فروش محصولات است و فروش آموزش کلا مگر چقدر می تواند باشد. حال درنظر بگیرید که حقوق نفرات قرار است از طریق کمیسیون فروش تعیین شود؟