Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


به عنوان شخصی که مدیریت یک شرکت را به عهده دارد و اکثر فعالیت آن بازرگانی است بار ها با انتخاب بین ارزش های اخلاقیم و تعهد نسبت به فعالیت شرکت قرار گرفته ام. از یک طرف نسبت به پرسنل متعهدم و باید کسب درآمد کنیم و از طرف دیگر علاقمند به معاملات پاک هستم. در چنین شرایطی با علم به انتخاب خود و نتایج آن سعی کرده ام تا آنجا که امکان دارد با حفظ ارزش ها خود را با سیستم تطبیق دهم و در هیچ شرایطی خود را در نقاط انتهایی این تعادل قرار ندهم.