Menu
نویسنده مطلب : میم شین

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا واقعا به دوره های شبکه نیاز داشتم؟
آیا الویت دادن کار به تحصیل در مقاطع تصادف بین آن ها خواسته م بوده؟
آیا واقعا ادامه تحصیل در مقطع بالاتر در دانشگاه غیردولتی را میخواستم؟ یا انصراف از دانشگاه بعد از چندترم و رفتن به خدمت سربازی؟