Menu
نویسنده مطلب : سلام آریانا

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای کمی در برابر شاخصهای کیفی


میزان رضایت کارمندان از شرکت

شاخص:

سنجش اینکه تا چه حد دوست دارند و تلاش می کنند که دوستان و آشنایانشان در شرکت استخدام شوند

 

ابزار:

هنگام استخدام نیروی جدید از پرسنل بخواهیم که افرادی را برای پست مورد نظر شرکت معرفی کنند.