Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد پاک گوهر

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری


سلام دوست عزیز.

شرطی شدن زمانی فقط به این معنا نیست که یک ساعت مشخصی از ۲۴ ساعت رو را اختصاص به کاری بدهی. فکر میکنم میتوانذ به این معنا هم باشد که یک بازه زمانی را بر روی یک کار تمرکز کنی. مثلا شما میتوانی از نظر زمانی خودت را اینگونه شرطی کنی : هر وقت که تصمیم گرفتم که زمانی مناسب مطالعه است، از آن لحظه تا ۴۵ دقیق آینده باید کتاب بخوانم.