Menu
نویسنده مطلب : قاسم

مطلب مورد بحث:

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟


زندگی کاری مانند بازی فوتبال است.

زمین فوتبال محدوده ای دارد زندگی کاری نیز دارای محدوده است.

بازی فوتبال قوانینی دارد زندگی کاری نیز تابع یک سری قوانین است.

گل زدن در فوتبال مستلزم استفاده از موقعیت هاست موفقیت در کار نیز منوط به استفاده از موقعیت هاست.

ممکن است در یک بازی موقعیت گل نباشد در کار نیز ممکن است موقعیت موفقیت پیش نیاید.

گل زدن کاری تیمی است, موفقیت نیز در ارتباط با دیگران به دست می آید.

زمان بازی محدود است, زندگی کاری نیز زمان محدودی دارد.

برخی بازیکنان گل زن ترند, برخی افراد در کار موفقترند.