Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


من در یکی از آشنایانم یک آدم خردمند و پخته سراغ دارم که ایشون در زمینه پاکی و درستی خیلی زبانزد هستند،به نظرم خیلی از خود گذشتگی داشته و خیلی رو خودش کار کرده که وقتی باهاش صحبت میکنی از آرامش صدا و از حشرونشرش با دیگران میتوانید پی به بزرگی منش ایشون ببرید،و من همیشه تحسینش میکنم و دوست داشتم جای ایشون باشم،که میتونه نوعی خردمندی از نظر من بحساب بیاد.